Stadgar och regler

 

Stockholms stad arrenderar ut mark till Eriksdalslundens koloniträdgårdsförening, som i sin tur upplåter lotter till sina enskilda medlemmar. Föreningen har därigenom ett åtagande gentemot staden att följa fastställda regler och bestämmelser när det gäller skötsel av koloniområdet och dess lotter.

På årsmöten har Eriksdalslundens koloniförening beslutat om stadgar och ordningsregler. Och dessa finns längre ner på denna sida. Regler gällande byggnationer återfinns under en separat sida Byggregler och bygglov.

Vid kontraktövertagande av en kolonilott skrivs ett avtal mellan föreningen och den enskilde kolonisten. I avtalet finns regler som kolonisten förbinder sig att följa, t.ex. rörande byggnationer och skötsel av kolonilotten samt betalning av en årlig arrendeavgift till staden. Som kolonist betalar man även en årlig avgift till föreningen.

Föreningens styrelse har i uppdrag av staden att årligen genomföra en syn av området och kolonilotterna. Vid synen antecknas de förhållanden som inte överensstämmer med de fastställda reglerna, varvid man diskuterar med kolonisten om vad som behöver åtgärdas.

Tillsammans arbetar vi för att naturmarken runt våra hagar ska vara välskött enligt det brukaravtal som vi har slutit med Stockholms stad. Detta innebär bland annat att föreningens medlemmar genomför en obligatorisk vår- och höststädning. Inför dessa återkommande tillfällen för styrelsen en dialog med kontaktperson inom Stockholms stad om vad som ska utföras. På så sätt bidrar vi kolonister på ett naturvänligt sätt till den biologiska mångfalden och det vilda djurlivet i Eriksdalslunden.

Föreningen är ansluten till Stockholms Koloniträdgårdar (f.d. FSSK) och till dess huvudorganisation Koloniträdgårdsförbundet.

Stadgar, PDF

Ordningsföreskrifter, PDF