Miljödiplomerad förening

Sedan våren 2023 är Eriksdalslundens koloniträdgårdsförening miljödiplomerad på grundnivå genom Koloniträdgårdsförbundet. Genom miljödiplomeringen kan vi öka vår kunskap om hur vi bidrar till en bättre miljö och ökad biologisk mångfald.

Koloniträdgårdsförbundet om miljödiplomering

Miljödiplomeringen innebär att vi åtar oss att arbeta aktivt för att värna om en bra miljö:

Kompostering

Vi komposterar trädgårdsavfall på den egna lotten.

Ta inte bort värdefull jordförbättring från lotten! Låt det egna trädgårdsavfallet bli till mullrik och lucker jord genom det lokala kretsloppet där växtrester, gräs och flisade grenar blir till värdefulla resurser när de återförs till jorden.

Kompostering kan göras på olika sätt. Läs mer på Stockholms koloniträdgårdar – bli självförsörjande på jord och näring.

I Stockholms stad har vi möjlighet att kompostera matavfall med varmkompost eller bokashi, som kan ge en fin jordförbättring. Om du komposterar matavfall måste du anmäla din kompost till miljöförvaltningen.

Jordförbättring och gödsel

Vi undviker att köpa jordsäckar som innehåller torv. Vi använder endast naturlig jordförbättring och gödsel – ingen konstgödning!

Jord som du köper i handeln innehåller oftast torv, som har en stor miljö- och klimatpåverkan. I Eriksdalslunden deltar vi i Stockholms koloniträdgårdars kampanj Halvera torven, där vi lär oss om hur vi gör vår egen jord och slutar använda torv i våra odlingar.

För att få en frisk och levande jord tillsätter vi organiskt material. Bra att tillföra jorden är:

 • Kompost
 • Stallgödsel från häst, ko, får, höns
 • Biokol, ben- och blodmjöl, alger och tång, vedaska
 • Gödselvatten baserat på näringsrika växter som nässlor, åkerfräken och vallört
 • Guldvatten av utspädd urin (1/10)
 • Gröngödsling – odla kvävefixerande baljväxter och mylla ner dem i jorden

Läs mer om lövkompost och hur vi gör egen lövmull

Växtskydd

Vi arbetar förebyggande mot skadegörare och ogräs. Vi använder endast växtskyddsmedel som är godkända för ekologisk yrkesodling.

Växterna i trädgården kan ibland drabbas av någon typ av angrepp eller sjukdom. Ofta kan vi hindra och förebygga detta genom att ge växten har bra jord och tillgång till gödsel och vatten. Samodla gärna grönsaker och blommor. Täckodling skyddar mot ogräs och bäddar kan täckas över med fiberduk eller insektsnät.

Att använda sig av växtföljd och att välja härdiga och motståndskraftiga sorter är också bra förebyggande insatser. Det är bra om nyckelpigor och andra naturliga fiender till skadedjurens trivs.

Genom att täckodla kan du skydda mot ogräs och du gynnar samtidigt biologisk mångfald i jorden.

Biologisk mångfald

Vi bidrar till biologisk mångfald och låter inga invasiva främmande arter växa på lotten.

På våra lotter kan vi bidra till biologisk mångfald och gynna livet både under och ovan jord.

Det här kan du göra:

 • Odla växter, buskar och träd, gärna gamla sorter, som avlöser varandra i blomning och frukt. De ger näring till pollinerare och fåglar hela säsongen.
 • Anlägg en liten äng.
 • Bygg fågelbad och insektshotell.

Invasiva främmande växtarter har inga naturliga fiender som håller dem tillbaka utan kan konkurrera ut inhemska arter och slå ut hela ekosystem om de får växa fritt. Ta bort invasiva växter från lotten och lägg i säck för att hanteras som brännbart avfall

Läs mer om invasiva växter

Bevattning, vatten och avlopp

Vi vattnar smart för att spara på vatten.

Ett varmare och torrare klimat påverkar förutsättningarna för odling. Under varma och regnfattiga somrar behöver vi vattna våra odlingar, samtidigt som vi behöver spara på vatten. Även om Stockholm får sitt vatten från Mälaren är vattenreningsverken hårt pressade under varma dagar och alla måste hjälpas åt för att det ska räcka till.

 • Vattna så effektivt som möjligt och bara där det behövs.
 • Vattna inte mitt på dagen, då mycket avdunstar i värmen.
 • Ta tillvara regnvattnet och använd diskvatten till att vattna odlingarna
 • Använd inte vattenspridare. Punktbevattning, droppslang och kanna är mer effektivt.
 • Täckodling och marktäckning hjälper till att minska avdunstning.
 • Vattna inte gräsmattor.

Grillning

När vi grillar använder vi miljövänlig tändmetod.

När vi grillar mat använder vi endast miljömärkt rapsoljebaserad tändvätska, tändpapper, tändklossar, tändblock, eltändare eller tändrör. Därefter kan kolresterna grävas ned och berika jorden.

Produkter och avfall

Vi källsorterar vårt avfall så långt det är möjligt. Vi använder miljömärkta hushållskemikalier och gör hållbara materialval.

 • Återvinning: På Eriksdalsgatan finns en återvinningsstation för papper, kartong, plast, glas och metall.
 • Hushållskemikalier: Endast hushållskemikalier med låg miljöpåverkan för disk, tvätt och rengöring får användas i föreningen. Gråvattnet ska återanvändas för vattning av odlingarna.
 • Byggmaterial och färg. Vi använder naturliga och hållbara material med låg miljöpåverkan t.ex. sten, lera, lin, kork, ull och tegel. Begagnat friskt virke och byggmaterial återanvänds och vi restaurerar i stället för att köpa nytt. Vi undviker tryckimpregnerat virke, men gör alltid en avvägning mellan livslängd kontra miljö. Färger baserade på linolja, slam, lera, silikat och äggoljetempera är mindre miljöskadliga än färger med akrylat, plast, latex och alkyd med petrokemiskt ursprung
 • Plast. Vi undviker engångsmaterial i plast. För fiberduk, regntunnor och övriga trädgårdsartiklar rekommenderas kraftigare och mer hållbara sorter för att minska spridning av mikroplaster.