Stadgar

 

Stadgar/arrendeavtal

Stockholms stad arrenderar ut marken till Eriksdalslundens koloniträdgårdsförening, som i sin tur upplåter lotter till sina enskilda medlemmar. Som kolonist betalar man årligen en arrendeavgift till staden samt en årsavgift till föreningen. Föreningen är ansluten till »Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar (FSSK)« och till dess huvudorganisation »Koloniträdgårdsförbundet«.

Föreningen har ett åtagande gentemot staden att följa fastställda regler och bestämmelser när det gäller skötsel av koloniområdet och dess lotter. Därtill har föreningen själv på årsmöten beslutat om stadgar och ordningsregler. Mellan föreningen och den enskilde kolonisten skrivs vid kontraktövertagandet ett avtal där kolonisten förbinder sig att följa reglerna i avtalet.

Ordningsföreskrifter, PDF

 

Stadgar, PDF

 

Talen »14«, »6« och »3«

är i dagsläget inte förhandlingsbara vad det gäller byggnaderna på våra lotter. Stugan får vara max 14 m2, verandan max 6 m2 och förrådet max 3 m2.

Styrelsen ska godkänna alla byggärenden innan de går vidare till Stadsbyggnadskontoret och Stadsmuseet, som ger slutgiltigt tillstånd till byggnation. Styrelsen har en byggansvarig ledamot som granskar ritningar samt kan hjälpa till med rådgivning om man funderar på att bygga om eller bygga nytt.

Styrelsen har i uppdrag av Stockholms stad att årligen genomföra en syn av området och kolonilotterna. Vid synen antecknas de förhållanden som inte överensstämmer med de fastställda ordningsreglerna, varvid man diskuterar med medlemmen vad som behöver åtgärdas.

Tillsammans arbetar vi kolonister för att naturmarken runt våra hagar ska vara välskött enligt det »brukaravtal« som vi har slutit med Stockholms stad. Detta innebär bland annat att föreningens medlemmar vår- och höststädar, gallrar sly, slår ängsmarken med lie och planterar ut pluggplantor. Till vår hjälp har fastighetskontoret upprättat en särskild skötselplan för området. På så sätt bidrar vi på ett naturvänligt sätt till den biologiska mångfalden och det vilda djurlivet.

Viktig information till dig som vill bygga på din lott. PDF