Byggregler och bygglov

Eriksdalslundens koloniområde är en kulturhistoriskt värdefull miljö. Det är därför viktigt att vi bevarar bebyggelsens karaktär av kolonimässighet och anspråkslöshet.  Byggnadernas enkla och småskaliga karaktär ska bibehållas. Utöver detta har vi ett regelverk som måste uppfyllas i förhållande till arrendeavtal, plan- och bygglag, boverkets byggregler samt stadens detaljplan. Vi måste också alltid följa Stadsbyggnadskontorets regler för bygglov.

Kontakta alltid styrelsen först om du planerar att bygga ut, bygga till, riva, måla om (om det innebär byte av kulör) eller göra några andra förändringar av byggnationer på din kolonilott. Nästan allt kräver bygglov av styrelsen och mycket måste därefter också skickas vidare till Stadsbyggnadskontoret.

Styrelsen har en byggteknisk rådgivare som granskar ritningar samt kan hjälpa till med rådgivning. Föreningen prövar för närvarande också ett arbetssätt gällande bygglovsansökan där styrelsen samarbetar med koloniföreningens årsringsgrupp. Syftet är att vi på ett bra sätt ska kunna säkerställa att våra byggnationer sker i enlighet med regelverken samt att de sker på ett varsamt sätt i förhållande till upprätthållandet av de kulturhistoriska värdena.

 

Bygglov som ska godkännas av Stadsbyggnadskontoret

Bygge av t.ex. kolonistuga och redskapsbod kräver bygglov av Stadsbyggnadskontoret. Men innan ansökan skickas dit ska styrelsen ska alltid först godkänna åtgärderna. Stadsbyggnadskontoret har sedan i sin tur Stadsmuseet och Södermalms stadsdelsnämnd som remissinstanser innan ett beslut kan fattas.

 

Interna bygglov

Fler åtgärder än de som kräver bygglov av Stadsbyggnadskontoret ska godkännas av föreningens styrelse. Det kan vara bygge av t.ex. träddäck, pergola eller murar under 50 cm.

 

Hur stort får man bygga?

Inom Eriksdalslundens koloniområde är det tillåtet att bebygga varje enskild kolonilott med en stuga som max får vara 14 kvm, en veranda som max får vara 6 kvm och ett förråd om max 3 kvm.

Takhöjden får inte överstiga 2,2 m. Byggnaden får uppföras endast i en våning utan inredd vind. Därutöver får ett trädäck om maximalt 15 kvm anläggas på lotten. Stugans höjd till taknocken får inte överstiga 3,5 m. Alla dessa mått är relaterade till lottens storlek, vilket innebär att mindre lott inte ska bebyggas enligt de maximala måtten utan i förhållande till sin storlek.

 

Var finns mer information?

Information från årsringsgruppen finns under en separat sida Årsringar och skötselråd.
Här hittar du också information om det arbetssätt som föreningen prövar gällande bygglovsansökan och vilken information styrelsen behöver få in.

Mer information kring bygglov för kolonister och information om vilka blanketter som ska fyllas i kan du hitta på Stockholms stads hemsida.

 Stockholms Stad

Stockholm stad broschyr: Information som är viktig att tänka på när du vill bygga på din kolonilott